Programări online

Conditii de internare

CONDIȚII PENTRU INTERNARE ȘI ADMITERE ÎN SPITAL

 

Asistenţa medicală în spitalul nostru se acordă in regim de:

a) spitalizare continuă;

b) spitalizare de zi/ Camera de gardă

 

Asistența medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii:

a) urgenţe medico-chirurgicale și situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau au acest potenţial, care necesită supraveghere medicală continuă;

b) diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;

c) tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii;

d) alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea și avizate de medicul şef de secţie.

 

Menţionăm că toate internările se fac in concordanţă cu structura de secţii și compartimente pe specialităţi a spitalului;

Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, curative, de recuperare, paliative şi cuprind:

a) consultaţii;

b) investigaţii;

c) stabilirea diagnosticului;

d) tratamente medicale și chirurgicale;

e) îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, cazare și masă.

 

 

 

1. CONDIŢII PENTRU INTERNARE ÎN SPITAL CU PRIVIRE LA PERSOANE ASIGURATE

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie sau  a medicului de specialitate din unităţi sanitare ambulatorii, aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Excepţie fac urgenţele medicale, bolile cu potenţial endemo-epidemic care necesită izolare şi tratament, şi bolile psihice acutizate.

 

Acte necesare formalităţilor de internare:

– Bilet de internare de la medicul specialist din ambulator sau de la medicul de familie

– Buletin/carte de identitate / certificat de naştere / paşaport

– Card de sănătate sau adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate valabilă;

 

Pentru acordarea/prelungirea concediului medical, în afară de cele de mai sus, pacienții trebuie să aducă obligatoriu şi următoarele :

– Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul zilelor de concediu de boală primite în ultimele 12 luni

– Xerocopia certificatelor medicale anterioare

 

2. INTERNARE DE URGENŢĂ

În cazul în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă o urgenţă medicală.

La solicitarea pacientului care nu are calitate de asigurat, se poate continua spitalizarea, după semnarea de către acesta a unui angajamet de plată, document prin care pacientul se angajează să suporte cheltuielile aferente serviciilor medicale primite pe perioada spitalizării.

 

3. INTERNARE LA CERERE CONTRA COST

Pacientul suportă cheltuielile aferente serviciilor medicale primite pe perioada spitalizării, conform decontului primit la externare